Общи условия за използване на онлайн-ресурсите на Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870 г.” - Нова Загора

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да използвате уебсайта ilib.dpsivkov1870.org, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на онлайн-ресурсите на Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870 г.” - Нова Загора, както и взаимоотношенията между библиотеката и потребителите, ползващи сайта.

Всички литературни произведения (в оригинал и в превод) и бази данни, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1, чл.3, ал.2, т.3 и чл.9 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт ilib.dpsivkov1870.org представлява електронна библиотека, като публикуваните в него произведения могат да бъдат използвани единствено и само в хипотезата на чл.24, ал.1, ЗАПСП. Домейнът ilib.dpsivkov1870.org е нерегистрирана търговска марка, която се използва в публичното пространство за предоставяне на безплатни образователни услуги и в този контекст е защитен от чл.12, ал.6 от Закона за търговските марки и географските означения. Всяка непозволена употреба на сайта ilib.dpsivkov1870.org води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

 

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта ilib.dpsivkov1870.org. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия ilib.dpsivkov1870.org Ви предоставя като потребител на образователна услуга, подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до определено литературно произведение на съответния език за лични образавотелни цели, така и от правните субекти, търсещи обща информация за предлаганите от нас образователни материали поради субективен интерес или професионални мотиви.

 

І. Опрделения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. ilib.dpsivkov1870.org е авторски разработена система, под формата на виртуална библиотека, която е създадена и компилирана като база данни в съответствие с чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП и авторскоправното законодателството на Република България, която е предназначена да предоставя конкретна културна и образователна информация при условията на разрешен или забранен достъп до определено дигитално съдържание от литературни произведения в превод и оригинал, като за краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков - 1870 г.” - Нова Загора е собственик на сайта, и отговаря пред всички трети лица за неговото ползване и съдържание, като за краткост същата ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват при различни нива на достъп, изключително за образователна и научна цел – без комерсиално разпостранение, предоставените литературни произведения в превод и оригинал от сайта ilib.dpsivkov1870.org през web браузър. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по